Miljöpolicy

Mk Contracting AB skall följa aktuell miljölagstiftning. Vi skall kontinuerligt förbättra oss och upprätta, följa upp och utveckla nya miljömål i vårt arbete för en bättre miljö.

 

 • Vår målsättning är att använda leverantörer, entreprenörer och samarbetspartners som värnar om miljön.
 • Vi skall använda miljögodkända drivmedel och kemiska produkter.
 • Vi skall i vårt arbete använda material och utrustning med lång livslängd och med minsta möjliga miljöpåverkan.
 • Vi skall planera vårt arbete så att antalet transporter minskas utan att det påverkar vår verksamhet eller ger avkall på kvalitet.
 • Vi skall arbeta för att källsortering och återvinning blir en del av ett fungerande kretslopp.
 • MK Contracting AB skall se till att miljöarbetet efterlevs i hela företaget och att vår personal har god kännedom i miljöfrågor.
 • Vid inköp av nya motorfordon skall miljöhänsyn beaktas. Motorfordonen skall vara utrustade med avgasrening/katalysator samt vara miljöklassade.
 • Vi skall regelbundet följa upp och revidera våra övergripande och detaljerade miljömål.

 

Kvalitetspolicy

För att bibehålla och öka MK Contractings konkurrenskraft och lönsamhet, skall vi hos våra kunder och medarbetare framstå som ett i alla avseenden pålitligt och stabilt företag.

 • Rätt kvalitet på våra produkter och tjänster skall tillgodose både till kunder och medarbetare. Detta uppnås både genom individuella prestationer och lagarbete i alla funktioner.
 • Rätt kvalitet har vi uppnått när produkter och tjänster uppfyller kraven på förväntad funktion. Det ger oss nöjda kunder och arbetsglädje är nyckeln till framgång. Genom att göra rätt från början i alla led behöver vi inte rätta i efterhand, vi hushållar därmed bättre med våra tillgångar och resurser.
 • Vår kvalitetsnivå skall tillhöra de bästa inom branschen. Vi skall arbeta efter 0-fels principen och vårt mål är 100% nöjda kunder.
 • All personal skall veta vilka krav som ställs på arbetsresultatet och aktivt verka för att nå dessa.
 • Ledarskapet grundar sig på tillit och förtroende. Rätt kvalitet ger intäkt och konkurrenskraft. Dvs. ökad lönsamhet på två sätt – merintäkt och sänkta kostnader